betalingsvoorwaarden tandartsen NMT 2014


terug naar start ....www.kjbrouwer.nl

NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg Algemeen
1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of orthodontist, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.
2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiŽnt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende prijslijst, zoals deze door de zorgverlener is vastgesteld en gepubliceerd. Techniekkosten en materiaalkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
4. Wanneer de patiŽnt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiŽnt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.
5. In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de zorgverlener vooraf een prijsopgave. De zorgverlener heeft het recht prijzen tussentijds te wijzigen. De patiŽnt heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de behandelovereenkomst te ontbinden. De patiŽnt wordt eveneens geÔnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiŽnt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiŽnt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer).
7. De kosten van de behandeling van een patiŽnt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiŽnt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet. Betalingstermijn en sancties
8. De patiŽnt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiŽnt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.
9. Indien de patiŽnt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiŽnt ontvangt een betalingsherinnering.
10. Indien de patiŽnt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiŽnt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.
11. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, is de zorgverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen.
12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van Ä 37,- (exclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiŽnt.
13. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).
14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiŽnt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
16. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiŽnt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
17. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Deze betalingsvoorwaarden zijn op 16 december 2011 door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 278/2011.

tandarts@kjbrouwer.nl